Tour Services

Tour Services

ชั้นB – ตรงกลางของชั้น ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้า Airport Link
ชั้น2 – ประตูทางเข้าหมายเลข1 โทร. 02-134-4490
ชั้น2 – ประตูทางเข้าหมายเลข4 โทร. 02-134-3075
ชั้น2 – ระหว่างประตูทางเข้าหมายเลข5,6 โทร. 02-134-4251
ชั้น2 – ประตูทางเข้าหมายเลข8 โทร.02-134-4256
ชั้น2 – ระหว่างประตูทางเข้าหมายเลข 9,10
ชั้น4 – บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน D