การปรับปรุงทางวิ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันแรกไม่พบปัญหาเที่ยวบินล่าช้า

การปรับปรุงทางวิ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันแรกไม่พบปัญหาเที่ยวบินล่าช้า

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าการปรับปรุงทางวิ่งวันแรกไม่ส่งกระทบต่อเที่ยวบิน การให้บริการผู้โดยสาร โดยในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


              นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (3 มีนาคม 2560) เป็นวันแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เริ่มการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก (บางส่วน) และทางขับเส้น B1 ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มปิดพื้นที่เพื่อเตรียมการเข้าปรับปรุงทางวิ่งฯ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันนี้ การให้บริการเที่ยวบิน ณ ทสภ. ไม่พบว่ามีความล่าช้าแต่อย่างใด ทั้งในส่วนของเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ แม้ว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนจะที่มีผู้โดยสารใช้บริการที่ ทสภ. เป็นจำนวนมากก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทสภ. ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อวางแผน ติดตาม ประสานงาน และร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สายการบินต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการให้บริการระหว่างการปรับปรุงทางวิ่ง เพื่อลดผลกระทบในการให้บริการให้มากที่สุด
              นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวันสายการบินที่ให้บริการ ณ ทสภ. อาจมีเที่ยวบินเกิดความล่าช้าได้บ้าง โดยหากสาเหตุความล่าช้าที่เกิดจากปัญหาสภาพอากาศ ปัญหาการจราจรทางอากาศคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านการจัดการจราจรทางอากาศให้มาปฏิบัติงานในช่วงนี้ให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถจัดเที่ยวบินขึ้น-ลงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากเกิดกรณีพบว่าเที่ยวบินมีความล่าช้าจากการปรับปรุงทางวิ่ง ทสภ. ได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่สายการบินและหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าการซ่อมแซมทางวิ่งจะแล้วเสร็จ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้โดยสารและใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

               อนึ่ง ทสภ. มีการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก (บางส่วน) และทางขับเส้น B1 นั้น เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวระยะทางรวม 935 เมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ซี่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทางวิ่งฝั่งตะวันออกที่มีการปรับปรุง ทสภ. อนุญาตให้ทำการบินขึ้นเท่านั้น โดยยังคงเหลือระยะทางวิ่งอีก 2,750 เมตร ซึ่งเพียงพอกับการบินขึ้นของอากาศยานทุกขนาด ส่วนทางวิ่งฝั่งตะวันตก อนุญาตให้ทำการบินขึ้น - ลง ได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
**************************

ฝ่ายกิจการพิเศษ และมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทร. 0 2132 9029
โทรสาร 0 21329019


 
  • One Day Trip: Chill at Fukuoka ...
    One Day Trip: Chill at Fukuoka        Who is planning a trip to Japan !! Where do you want to go? Tokyo? Hokkaido? Osaka...
  • ชายหาดหัวหิน...
      อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมือง มีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม สองข้างทางลงหาดมีโรงแรมและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หาดหัวหินมีความ...
  • Wat Phra Kaew Pay respect to the Bangkok Emerald B...
    Wat Phra Kaew...The foreigner known as Temple of The Emerald Buddha because of its beautiful architecture. And full of interesting stories or '...