การปรับปรุงทางวิ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันแรกไม่พบปัญหาเที่ยวบินล่าช้า

การปรับปรุงทางวิ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันแรกไม่พบปัญหาเที่ยวบินล่าช้า

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าการปรับปรุงทางวิ่งวันแรกไม่ส่งกระทบต่อเที่ยวบิน การให้บริการผู้โดยสาร โดยในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


              นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (3 มีนาคม 2560) เป็นวันแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เริ่มการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก (บางส่วน) และทางขับเส้น B1 ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มปิดพื้นที่เพื่อเตรียมการเข้าปรับปรุงทางวิ่งฯ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันนี้ การให้บริการเที่ยวบิน ณ ทสภ. ไม่พบว่ามีความล่าช้าแต่อย่างใด ทั้งในส่วนของเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ แม้ว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนจะที่มีผู้โดยสารใช้บริการที่ ทสภ. เป็นจำนวนมากก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทสภ. ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เพื่อวางแผน ติดตาม ประสานงาน และร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สายการบินต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการให้บริการระหว่างการปรับปรุงทางวิ่ง เพื่อลดผลกระทบในการให้บริการให้มากที่สุด
              นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวันสายการบินที่ให้บริการ ณ ทสภ. อาจมีเที่ยวบินเกิดความล่าช้าได้บ้าง โดยหากสาเหตุความล่าช้าที่เกิดจากปัญหาสภาพอากาศ ปัญหาการจราจรทางอากาศคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านการจัดการจราจรทางอากาศให้มาปฏิบัติงานในช่วงนี้ให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถจัดเที่ยวบินขึ้น-ลงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากเกิดกรณีพบว่าเที่ยวบินมีความล่าช้าจากการปรับปรุงทางวิ่ง ทสภ. ได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่สายการบินและหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าการซ่อมแซมทางวิ่งจะแล้วเสร็จ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้โดยสารและใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

               อนึ่ง ทสภ. มีการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก (บางส่วน) และทางขับเส้น B1 นั้น เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวระยะทางรวม 935 เมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ซี่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทางวิ่งฝั่งตะวันออกที่มีการปรับปรุง ทสภ. อนุญาตให้ทำการบินขึ้นเท่านั้น โดยยังคงเหลือระยะทางวิ่งอีก 2,750 เมตร ซึ่งเพียงพอกับการบินขึ้นของอากาศยานทุกขนาด ส่วนทางวิ่งฝั่งตะวันตก อนุญาตให้ทำการบินขึ้น - ลง ได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
**************************

ฝ่ายกิจการพิเศษ และมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทร. 0 2132 9029
โทรสาร 0 21329019