ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนสายการบินอำนวยความสะดวกดูแลกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศช่วงสงกรานต์นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนสายการบินอำนวยความสะดวกดูแลกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศช่วงสงกรานต์นี้

ครั้งที่ 20/2560
วันที่ 5 เมษายน 2560

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนสายการบินอำนวยความสะดวกดูแลกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศช่วงสงกรานต์นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระดมกำลังเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานร่วมกับพนักงานของสายการบินอำนวยความสะดวกในการยกกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่ผู้โดยสารยังเดินมายังไม่ถึงสายพานรับกระเป๋า แต่กระเป๋าสัมภาระมาถึงที่สายพานรับกระเป๋าแล้วที่อาจเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางพร้อมสัมภาระเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยสูงถึงวันละ 184,000 คน ทสภ. ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นช่วงที่มีเที่ยวบินลงพร้อม ๆ กัน หลายเที่ยวบิน หรือช่วง Peak ผู้โดยสารขาเข้าบางส่วนอาจติดขั้นตอนในกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางและไม่สามารถมารับกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋า
ได้ทัน ทำให้มีกระเป๋าจำนวนมากค้างอยู่บนสายพาน เนื่องจากบางครั้งสายพานรับกระเป๋าหนึ่งเส้นต้องให้บริการรองรับกระเป๋าสัมภาระในเที่ยวบินถัดไป ส่งผลให้อาจมีกระเป๋าสัมภาระของแต่ละเที่ยวบินปะปนกันได้ ซึ่งสายการบินมีความจำเป็นต้องยกกระเป๋าสัมภาระลงมาเรียงไว้ที่ข้างสายพานรับกระเป๋า ผู้โดยสารที่มาทีหลังจะได้มารับไปได้โดยสะดวก แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สายการบินในช่วงเวลาเร่งด่วนอาจมีไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสูงสุด ทสภ. จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ของ
ท่าอากาศยานเพื่อให้บริการเพิ่มเติม จำนวน 6 คน พร้อมด้วยพนักงานจัดจ้างแรงงานภายนอก (Outsource) ของ ทอท. ในจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบินในการอำนวยความผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ตรงบริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 6-23 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ของ ทสภ. ดังกล่าวจะคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินในการช่วยยกกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าออกจากสายพานรับกระเป๋ามาวางเรียงกันไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ซึ่งทำให้ ทสภ.พร้อมช่วยเหลือสายการบินเมื่อได้รับการร้องขอได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในกระเป๋าสัมภาระยังอยู่กับสายการบินตามกฎหมาย โดย ทสภ.จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2560 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2560 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ ทอท. และสวมเสื้อกั๊กสีเขียวอ่อนสะท้อนแสงที่มีข้อความด้านหน้าว่า “Landside Operation” และด้านหลังว่า “Suvarnabhumi Airport” และ “Airport Staff” ด้วย
นายศิโรตม์ กล่าวต่อไปว่า ทสภ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่าน ทสภ. ดังนั้น จึงได้จัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกที่บริเวณสายพานรับกระเป๋าดังกล่าวและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนเพียงพอและสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คนประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณใกล้กับสายพานรับกระเป๋าสัมภาระหมายเลข 11 และระหว่างสายพานหมายเลข 19-20 รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ Walking Staff อีก 2 คน 
ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้โดยสาร ตลอดจนประสานงานและแก้ไขปัญหากรณีผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวก ทั้งนี้ หากผู้โดยสารพบปัญหากระเป๋าสัมภาระเสียหาย หรือสูญหาย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบินประจำสายพาน หรือสอบถามข้อมูลสายการบินได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย
---------------------------------
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9029 
โทรสาร 0 2132 9019