บทความประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ประตูสู่อาเซียน สานต่อภารกิจ ทอท. มุ่งสู่ World’s Smartest Airport

บทความประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ประตูสู่อาเซียน สานต่อภารกิจ ทอท. มุ่งสู่ World’s Smartest Airport

 

บทความ ประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ประตูสู่อาเซียน สานต่อภารกิจ ทอท. มุ่งสู่ Worlds Smartest Airport

    ด้วยศักยภาพของกรุงเทพมหานครที่เป็น “Tourist Destination” ซึ่งได้รับความนิยมระดับโลก ในแต่ละปีเราจึงได้เห็น นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาเยือนประเทศไทยหลายสิบล้านคนประกอบกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณ สถานที่ต่างๆ หลายแห่งถูกยกให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่สวยงาม ทั้งภูเขา ทะเลและหาดทราย

   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นจุดเริ่มต้น หรือไม่ก็เป็นจุดหมาย ปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนระยะยาวในภูมิภาคแถบนี้ในปี 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีอายุครบ 11 ปี หลังจากเปิดใช้บริการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิมีบทบาทเป็นประตูสู่นานาชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสายการบินที่ให้บริการแบบประจำมากถึง 140 สายการบิน มีเส้นทางการบินเชื่อมต่อการเดินทางได้ 64 ประเทศ 184 เส้นทาง ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก โดยมีพื้นที่กว่า 563,000 ตารางเมตร

    ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักเดินทางทั่วโลกทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ดูได้จากสถิติของปีงบประมาณล่าสุด 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) มีผู้โดยสารใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากถึง 59.08 ล้านคน รวมถึงมีเครื่องบินให้บริการขึ้นลง 345,767 เที่ยวบิน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560) ทั้งนี้ จากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยมาจากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และขนาดของเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำเป็นต้องมีการขยายศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ดังนั้น ทอท. จึงได้มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 62,500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 60 ล้านคนต่อปี

    พร้อมกับส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร ที่จะมาเปลี่ยน เครื่องที่ปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับท่าอากาศยานชั้นนำแห่งอื่น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20 ด้วยการมีแผนพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นผู้นำ และศูนย์กลาง การเปลี่ยนลำในภูมิภาค ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562 ประกอบด้วยการ ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกิจกรรม การบินอย่างครบถ้วน รวมทั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ระบบจัดการการใช้หลุมจอด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ ลำเลียงสัมภาระผู้โดยสาร ซึ่งเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

    โดยอาคารเทียบ เครื่องบินหลังที่ 1 จะมีลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 216,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ประตูทางออกที่เชื่อมกับ หลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานแบบ A380 (Code F) ได้มากถึง 8 หลุมจอด และอากาศยาน แบบ Boeing 747 (Code E) จอดได้ 20 หลุมจอด พร้อมกันนี้ได้มีการก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) เชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารให้เพียงพอ กับความต้องการ

    ส่วนการพัฒนาอาคารผู้โดยสารจะมีการก่อสร้างส่วนขยายของอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก โดยมี พื้นที่รวมประมาณ 60,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมที่จอดรถยนต์เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พื้นที่รวม 35,000 ตารางเมตร และ อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น มีดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นที่รวม 32,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้เพิ่มขึ้น 1,000 คัน และจะสร้างทางเดินรถเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถยนต์ที่อยู่ข้างเคียง รวมถึงทางเดินเท้าเชื่อมต่อกับชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารและด้วยภารกิจในการยกระดับอุตสาหกรรมการบินของประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น World’s Smartest Airport ของ ทอท.การดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงมีบทบาทสำคัญในการมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ด้วยนโยบายการบริการที่เป็นเลิศ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย หากนักเดินทาง มีโอกาสสัมผัสท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเห็นได้ว่าภายในตัวอาคารที่มีภาพลักษณ์ดูทันสมัย แต่ขณะเดียวกันยังมีกลิ่นไอของวัฒนธรรมความเป็นไทยจากงาน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมไทยที่สอดแทรกในพื้นที่ต่าง ๆ สร้างความสวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่น

    นอกจากนี้ ยังสัมผัสได้ถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีที่นำเข้ามาให้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ มากมายหลายจุด อาทิ การติดตั้งระบบเช็กอินอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถออก Boarding Pass ได้ด้วยตนเอง Information Kiosk จำนวน 53 เครื่อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการเดินทาง การบริการ Free Wifi พร้อมเครื่อง Mobile Charger จำนวน 150 เครื่องให้บริการกระจายทั่วอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งยังจัด Airport Ambassador ที่คอยเดินให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และ Airport Translator ที่สามารถให้ข้อมูลการบริการแก่ผู้โดยสารชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และรัสเซีย รวมทั้งยังมีล่ามภาษาอาหรับและฝรั่งเศสคอยหมุนเวียนมาให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ ภายในอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบินยังมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ และร้านอาหารนานาชาติ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย 

    นอกเหนือจากการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บรรลุเป้าหมายในด้านการให้บริการผู้โดยสารที่ปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจสูงสุดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ดำเนินการควบคู่กันเสมอมา คือ การดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนบริเวณรอบข้าง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้พันธกิจที่สำนึกในความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของชุมชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และศาสนสถาน เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน เส้นทางการก้าวขึ้นมาเป็นท่าอากาศยานชั้นนำในระดับภูมิภาคและระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกอย่างล้วนมีการ เตรียมการและวางแผนเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยต่อไป 

     

 
  • Siem Reap...
    Siem Reap          Siem Reap or local people are called Siem Reap, located about 314 kilometers from Phnom ...
  • Talad Liab Duan Night Market @Ramintra...
      Talad Liab Duan Night Market @Ramintra (Bangkok) Chic on the open market for a few years. But the climb up the popular chill qu...
  • Upside Down Pattaya...
    Upside Down Pattaya (Chon Buri) Address : 19/32 Moo 7 Tambon Na Jomtien, Sattahip, Chonburi. Phone : 09-25989019     &n...