Louis' Tavern Dayroom Hotel

Louis' Tavern Dayroom Hotel


Местонахождение: Concourse West G

Зал для пассажиров, которые хотят отдохнуть или поспать. Можно заказать для ночлега или даже ванны. В дополнение к комфорту. Частный и безопасный.

 

  • พุกาม...
    พุกามเป็นเมืองในประเทศพม่า เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณพุกาม เป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์อยู่ห่างประมาณ 145...
  • พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ : Suvarnabhumi Airpor...
    ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัย...
  • ...
    ...