บริการขอหยุดวีซ่า

 

           สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับ Visa Work Permit หรือ Visa Student Permit  คงเหลือแล้วต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทยท่านสามารถยื่นเรื่องขอหยุดการนับจำนวนวันอนุญาติพำนักในประเทศไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเวลาเรียกขึ้นเครื่อง 1 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับการเดินทาง 1 ครั้ง (one entry)
    หรือ 3,800 บาท สำหรับการเดินทางมากกว่า 1 ครั้ง (multiple entry)

     

ที่ตั้ง :

  • ภายในตม. ขาออกโซน 2 ให้บริการ 24 ชม.

 

 

ติดต่อโทร:  02-134-0638  Call Center: 1178