รถรับส่งสุวรรณภูมิ ดอนเมือง Suvarnabhumi Airport - Donmueang

รถรับส่งระหว่างสุวรรณภุมิ – ดอนเมือง

 
 
รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง 
รถบริการรับ-ส่งผู้โดยสารที่เปลี่ยนถ่ายสายการบิน (Shuttle Bus)
รถเวียนระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

(เส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทางด่วนดินแดง - ดอนเมืองโทลล์เวย์ - ท่าอากาศยานดอนเมืองฯ)

ให้บริการทุกวัน (57 เที่ยว/วัน) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 24.00 น. 
 05.00-08.00 , 11.30-15.00 , 19.30-24.00 น. รถออกทุกๆ 30 นาที
 08.12-11.00 , 16.12-19.00 น. รถออกทุกๆ 12 นาที

 

 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ :  ขึ้นรถที่ชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 3


ชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 3


รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง 

​รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง 

​รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
รถรับส่งสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง 

 

 จากท่าอากาศยานดอนเมือง : ขึ้นรถที่ชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 6
 

เอกสารที่จะต้องใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ :

  บัตรขึ้นเครื่องของเที่ยวบินที่เดินทางมา (Boarding Pass)
  ตั๋วโดยสาร หรือเอกสารยืนยันเที่ยวบินที่จะเดินทางไป
  หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 

 Call Center 1722 (ศูนย์บริการข้อมูลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) , 02-535-111 (ศูนย์บริการข้อมูลท่าอากาศยานดอนเมือง)