การขอเช่าสำนักงาน

บริษัทการบินที่ประสงค์จะขอเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ ต่อ ทอท. ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
 


 

 

  ทำหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเนื้อหาดังนี้

     วัตถุประสงค์ในการขอเช่า
     ประเภทของพื้นที่เช่า เช่น ที่ดิน ห้อง พื้นที่ว่าง เป็นต้น
     จำนวนพื้นที่เช่าโดยประมาณ ใช้หน่วยวัดเป็นตารางเมตร
     ตำแหน่งพื้นที่เช่าโดยสังเขป เช่น บริเวณภายในอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1, อาคาร Concourse G ชั้น 2 เป็นต้น

  * สายการบินใหม่ที่ประสงค์จะขอเช่าพื้นที่ ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขาย ในการเดินอากาศจากกระทรวงคมนาคม และ
     ไม่มีหนี้สินค้างชำระกับ ทอท.

 
      
 
  การคิดค่าเช่าประกอบด้วย

     ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารผู้โดยสาร
     ค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอาคารท่าอากาศยาน
     ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ค่าใช้บริการอื่นตามอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยานทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆในกิจการของ ทอท.            
        ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 
     

 
 
  นำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) ชั้น 5 ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ
  ทางไปรษณีย์

  ที่อยู่ :
  อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 
   
.........................................................................................................................................................................................

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ส่วนกำกับดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน ฝ่ายการพาณิชย์โทรศัพท์
โทร : 0-2132- 9270-2 , โทรสาร: : 0-2132-9225,
อีเมลล์ commercial_sa@airportthai.co.th