ห้องรับรองพระภิกษุสามเณร

 

  • เป็นสถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์
  • เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็น เช่น ฉันภัตตาหารเช้า-เพล หรือน้ำปานะในเวลาที่เหมาะสมตามพระธรรมวินัย หรือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นและเจริญสมาธิและภาวนา
  • เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมแก่สมณสารูปเท่าที่จำเป็น
     

 ที่ตั้ง

  • ห้อง CIP6 อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู
  • ชั้น 2 แนวทางเดินก่อนจุดตัดฝั่งตะวันออกภายในประเทศ