บริการอินเตอร์เน็ตฟรี สุวรรณภูมิ

   
 
 

 

บริการฟรีอินเตอร์เน็ต สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้โดยสารสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการ รับ-ส่ง อีเมล์ หรือดูข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้ฟรี ครั้งละ 15 นาที เมื่อหมดเวลาระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากผู้โดยสารประสงค์จะใช้ต่อสามารถใช้ต่อได้โดยการ Log in ใหม่

 

บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  สุวรรณภูมิ
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  สนามบินสุวรรณภูมิ

 

บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  สุวรรณภูมิ
บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  สนามบินสุวรรณภูมิ

 

  ที่ตั้ง

  1. ห้องพักรอก่อนขึ้นเครื่อง และบริเวณ Bus Gate ทั้งในและต่างประเทศ ห้องละ 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 126 เครื่อง
  2. ห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 บริเวณก่อนทางขึ้นเครื่อง สะพานเทียบเครื่องบิน C,E,F,G