บริการตรวจลงตรา ณ สนามบิน

บริการตรวจลงตรา ณ สนามบิน

             สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขอทำ บริการตรวจลงตรา ณ สนามบิน เพื่อเดินทางเข้าพำนักประเทศไทย ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเตรียมจุดบริการไว้ให้ท่าน 1 จุด อยู่ระหว่างตม.ขาเข้าโซน 1 และ 3 (ติดกับโซน 2 หรือ priority/premium lane) โดยมีรายละเอียดและเอกสารที่ท่านจำเป็นต้องเตรียม ดังนี้

 

บริการตรวจลงตรา ณ สนามบิน

 

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีและมีสัญชาติของประเทศที่อยู่ในตาราง
  • เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว 15 วัน
  • รูปถ่ายขนาด 4x6 cm ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  • ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
  • ตั๋วยืนยันการเดินทางกลับภายใน 15 วัน
  • ต้องแจ้งที่พักอาศัยในราชอาณาจักรตามความเป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้
  • ปัจจัยยังชีพคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (250 US$) ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท (500 US$)
  • มีหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่และหนังสือเดินทางนั้น จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • เงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 1,000 บาท สกุลไทยเท่านั้น 

 

รายชื่อประเทศที่สามารถขอยื่นเรื่องทำ บริการตรวจลงตรา ณ สนามบิน ได้

 
Andorra  Bhutan Bulgaria China
Taiwan  Cyprus Ethiopia India
Kazakhstan   Latvia Lithuania Maldives
Malta  Mauritius Romania San marino
Saudi Arabia  Ukraine Uzbekistan  

                                                                 

ที่ตั้ง :

  • จุดบริการ ฝั่งตะวันออก และ ตะวันตก บริเวณก่อนถึงจุดตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) บริเวณชั้น 2

 

บริการตรวจลงตรา ณ สนามบิน