การยกป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร

 

การยกป้ายเพื่อรับผู้โดยสาร

         สำหรับท่านที่มารอรับผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีความประสงค์จะยกป้ายชื่อผู้โดยสารหรือชื่อองค์กร สามารถแสดงความจำนงโดยการลงทะเบียน ณ จุดบริการบริเวณชั้น 2 บริเวณประตู 3 - 4  

         ทั้งนี้ การลงทะเบียนกับทางท่าอากาศยาน เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ